Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 14 септември 2015 г.

Доклад ВЕЦ 8 Август - Каскада Петрохан

До МОСВ и Басейнова Дирекция Плевен

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 07.08.2015г. Резултатите са както следва:

 

  1. р.Бързия -  Каскада Петрохан - изравнител Клисура, непосредствено под ВЕЦ Бързия.

 

Посещението е в момент на ниско ниво на реката за сезона - толкова ниско, че е под минималния средномесечен отток с 95% обезпеченост. Изпусканото количество вода е много малко. Поначало в реката се хваща водата над изравнителя Клисура и от това водохващане се изпуска съвсем малко вода. Пак толкова малко вода прицърцорва изпускана и от самия изравнител.

Можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт -

http://dams.reki.bg/0129-dam/2015-08-07

 

 

            Най-ясно става положението от клиповете, защото те показват едновременно реката под изравнителя и самия канал, излизащ от него.

            Самото водохващане над изравнителя не можахме да го снимаме, понеже ни сгащи охраната и ние не настоявахме особено. Но с охраната не сме имали никакъв проблем. По тази причина не установихме дали има рибен проход, но се надяваме след този сигнал - Вие да го проверите, както, разбира се,  да измерите водното количество точно - съгласно методиката за измерване на водно количество под водовземни съоръжения и да ни информирате за резултатите от проверката.

 

ВАЖНО:

Бихме искали да подчертаем отново следния факт - посещението е при маловодие. Ето защо считаме, че от реката не трябваше да се отнемат никакви водни количества в такъв момент! А че се отнемаше голяма част от водата е видно от линка, защото сме снимали реката под изравнителя и над него.

 

Също така искаме да Ви обърнем внимание - това е последното водохващане за каскадата Петрохан. За същата каскада има още безброй водовземания. Хванати са води от всички реки в района между връх Ком и връх Тодорини кукли, чрез каналите „Сребърна-Гински", „Искрецки" и „Стругарница". В защитена зона по Натура 2000 - Западна Стара планина и Предбалкан.  

По тази причина сме ставали свидетели как река Сребърна /Височка/ и река Голема /Берковска/ напълно пресъхват лятно време - едната в село Комщица и над него, а другата - над Берковица. Въпреки че вече са събрали водите от всичките си притоци, които също са хванати. Същото важи и за част от реките на Петроханското плато, които са хванати от канал „Искрецки". Виждали сме ги сухи, с изключение на Студената река, където едва църцореше нещо.

В съвсем скоро време ще посетим и снимаме тези реки на споменатите места - за да ги качим на сайта. Самите водохващания може и да не успеем, защото нямаме данни за тях.

            Във връзка с гореизложеното, молим, да бъде извършена подробна проверка на всички водохващания за каскадата Петрохан и да се установи - изпускат ли каквато и да било вода и имат ли рибни проходи. Също молим да ни бъдат предоставени координатите им - за да можем да ги следим.

 

Също молим, след проверката се разпореди извършване на мониторинг на екологичното състояние на водните обекти под водохващанията  - съгласно Наредбата за мониторинг на водите. За какво иначе е написана тази наредба - ако не за такива случаи? И ако се установи, че няма следа от живот в споменатите от нас участъци - надяваме се да бъдат изпълнени разпоредбите на чл.199 и чл.199а от Закона за водите.

 

            Имайки предвид, че всички водовземания попадат в ЗЗ Западна Стара планина и Предбалкан, също се надяваме при актуализацията на ПУРБ за Дунавски район да бъдат включени мерки за постигане на добро екологично състояние на споменатите водни обекти.  С други думи - да бъде върнат животът в тях по някакъв начин. На всичко отгоре на река Височка има предвидена още една бъдеща ВЕЦ със същото име, за която се надяваме да прекратите разрешителното за водовземане на основание чл.199 и 199а от ЗВ.

Надяваме се и да проверите кой, как и защо е издал разрешително за водовземане за тази ВЕЦ и къде е видял, че ще има вода за нея, след като всичко е хванато за каскадата Петрохан.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ