Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 8 септември 2015 г.

ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 – 2021 г. ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Публикуваме една кратка брошура на МОСВ по въпроса с Плановете за Управление на Речните Басейни. За съжаление работата по тях доста се забави и за сега няма яснота кога и как ще протече консултативния процес по тях. Но се надяваме в най-скоро време по тази тема да има развитие, тъй като тя е изключително важна!

„ВОДАТА НЕ Е КОМЕРСИАЛЕН ПРОДУКТ, А НАЦИОНАЛНО 
БОГАТСТВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ И ЗАЩИТАВА.“  
Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) 

Рамковата директива за водите (РДВ) е в сила от 2000 година. Чрез нея се установява общата рамка за устойчиво и интегрирано управление на всички води на страните-членки в Европейския съюз. Тя цели да се постигне добро състояние на всички води (реки, езера, крайбрежни и подземни води) в страните-членки на ЕС и асоциираните страни до 2015 г. РДВ е изцяло транспонирана в българския Закон за водите. Съгласно него, управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. Държавната политика за управление на водите се осъществява от министъра на околната среда и водите. Народното събрание приема Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, с която се определят основните цели, етапи и методи за развитие. Последната е приета на 21.11.2012 г., с период на действие до 2037 г.
За постигане на целите, заложени в Рамковата директива за водите, у нас се въвеждат райони за басейново управление. Територията на Република България е разделена на четири района за басейново управление на водите, изградени на принципа на речния басейн. Във всеки район за управление на водите компетентен орган е съответната Басейнова дирекция. 
Дунавски район с център Плевен – отговаря за българската част от р.Дунав и реките, които се вливат в нея. 
 Черноморски район с център Варна – отговаря за българската част от акваторията на Черно море и реките, които се вливат в него. Източнобеломорски район с център Пловдив – отговаря за водосбора на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла. 
Западнобеломорски район с център Благоевград – отговаря за водосбора на реките Струма, Места и Доспат.
  Eve
Jackson

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ