Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 26 октомври 2022 г.

Сдружение Балканка - Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДИБР

Сдружение Баланка - гр.София, Ви информира за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ на 23 и 24.10.2022г. във водосбора на река Въча (река Марица), разположени на територията на БДИБР.


Молим да разгледате внимателно, защото докато вие си седите вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) - в случая такъв не беше наблюдаван....

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и РИОСВ - Смолян, но го изпращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 11 години ПУРБ-ове, след 14 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.


ВЕЦ Буйновска-река Буйновска
Посещението е при нормално ниво за сезона. При посещението централата работи и отнема вода. След водохващането се осигуряват много по-малки водни количества, от определените в разрешителното - не повече от 30 л/с, а трябва да са 100л/с по разрешително. В разрешително №300401 от 03.06.2004г. е записано, че средномесечно минимално водно количество с обезпеченост 95% е 160л/с. Съгласно параграф 125 от Закона за водите, това означава, че параметрите на разрешителното са объркани и в реката трябва да се осигуряват не по-малко от 160л/с. Следователно не е спазена действаща мярка от ПУРБ за преразглеждане на издадените разрешителни. Рибният проход е все така глупав и през него не могат да мигрират организми. По време на проверката беше извършен пълен хидробиологичен мониторинг на река Буйновска под и над преградата. 

Резултатите по показател МЗБ не са обработен, но извършеният мониторинг по БЕК Риби показа богато на риба местообитание над водохващането, а след водохващането не беше уловена нито една риба дори във все пак образуваните локви след него.

Това не е първото ни посещение на това водохващане, като отбелязваме, че за последните 7 години нищо съществено не се е променило!!!

Координати на водохващането са: 41.608035, 24.323746 (https://goo.gl/maps/C9Kyr5E8dYhfp2g2A)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0034-dam/2022-10-24

Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Буйновска, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица" BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

В заключение отбелязваме, че на нашия сайт сме качили цялата кореспонденция  с вас за това водохващането от август - до декември 2021г. Освен всичко, което описахме тогава, отбелязваме, че централата продължава да работи с изтекло през 06.2021г. разрешително, което не е подновено до ден днешен(поне такива следи липсват в регистъра на БДИБР). Това беше установено и от БДИБР при един предишен директор, който прокуратурата разследва.

В писмо РД 10-251(1)/13.09.2021г. ни информирате, че за мВЕЦ Буйновска е провеждан хидробиологичен мониторинг. Тъй като веднъж сме искали този доклад, в резултат на който нищо не се е променило, а вие не ни го предоставихте, подаваме ново заявление по ЗДОИ, дано този път ни го дадете, за да го сравним с нашето независимо проучване в рамките на дисертационен труд към Лесотехнически университет.

ВЕЦ Лесето-река Буйновска(БДИБР)

При посещението се извършваха ремонтно-укрепителни дейности на напорния тръбопровод и не можахме да извършим заснемане. Видимо, водовземното съоръжение отнемаше води от реката и нищо не се е променило от предходни наши посещения, с които може да се запознаете от следния линк: https://dams.reki.bg/0150-dam/0150-dam

Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Буйновска, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица" BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

В заключение отбелязваме, че на нашия сайт сме качили цялата кореспонденция  с вас за това водохващането от август - до декември 2021г. Освен всичко, което описахме тогава, отбелязваме, че централата продължава да работи с изтекло през 06.2021г. разрешително, което не е подновено до ден днешен(поне такива следи липсват в регистъра на БДИБР). Това беше установено и от БДИБР при един предишен директор, който прокуратурата разследва.

ВЕЦ Девин, водохващане на река Буйновска

Посещението е при нормално ниво за сезона. Река Буйновска след водохващането е напълно ликвидирана и не се изпуска нито една капка вода за пореден път. Рибен проход няма, няма и какво да мигрира след него. Водохвашането е разположено малко над сградата на ВЕЦ Тешел, като е проектирано така, че да отнема всички води на реката при маловодие. Тези води се отвеждат към опашката на язовир Тешел през тунел, прокопан в скалите на левия бряг на реката. Същите се подават на около 200м надолу по течението в коритото на реката и от там в опашката на язовира. 50м преди това място в коритото на реката има огромна напречна стена. Когато дойде голяма вълна от планината, в коритото на реката след водохващането ще постъпят водни количества, които обаче няма да продължат към опашката на язовира, а се отвеждат през прокопан през планината тунел към коритото на река Триградска, малко преди старото сливане на двете реки. Така в миналото връзката на река Буйновска с водосбора на река Въча е напълно прекъсната, като тази система не позволява на риби, живеещи в язовир Тешел, да мигрират нагоре по река Буйновска.

Координати на водохващането са: 41.661452,24.341887 (https://goo.gl/maps/tpd36kcMay2FSpv97)

С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0495-dam/2022-10-24-3

Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Буйновска, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица" BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

ВЕЦ Гьоврен-река Триградска
Посещението е при нормално ниво за сезона. При посещението централата не работи, но каналът към напорния водопровод е запълнен с вода. Всичките водни количества на река Триградска протичат през новоизградения преди 3 години рибен проход, проектиран от типа "vertical slot", но изпълнен със сериозни пропуски по отношение теорията за правилно функциониране на този тип рибни проходи, което компрометира цялата работа на рибния проход. Рибният проход е запълнен до горе с вода и в реката след водохващането се изпуска цялото водно количество, протичащо в река Триградска. В писмо с №КД-03-98(1) от 25.03.2020г. по описа на БДИБР във връзка с наш доклад ни информирате, че видно от представените материали, рибният проход не съответства на одобрения от ИАРА и съгласуван с БДИБР проект на рибен проход от типа "vertical slots". При последващи кореспонденции обаче, тази мантра рязко се промени и повече нищо не беше споменато по този въпрос. 

Ето защо, приложено ще се запознаете с искане по ЗДОИ, за да преценим ние проекта на рибния проход. 

Това, което се установява на терен е следното. Привидно изградения рибен проход от типа "vertical slots" всъщност не е никакъв "vertical slots", защото е компрометиран както входа на рибния проход, така и изхода. Същите са като на рибен проход от басейнов тип. Последния участък от 3 броя "басейни" на рибния проход изглежда умишлено скосен и недовършен, като се образува пад на водата с височина около 1м над нивото на реката. Отделно на част от прорезите не са премахнати кофражните стени и прорезите са много тесни, в някои от тях има клони, а скоростта на водата е висока. От предишни наши посещения е видно, че дъното на рибния проход е относително гладко, състоящо се само от циментова замазка.

По време на проверката беше извършен пълен хидробиологичен мониторинг на река Буйновска под и над преградата. Резултатите по показател МЗБ не са обработен, но извършеният мониторинг по БЕК Риби показа наличие на риби под и над водохващането, като след водохващането бяха уловени голям брой ювенилни екземпляри и само 1 екземпляр в зряла възраст. Това донякъде говори, че скоро не се е получавало осушаването, което сме наблюдавали при предходни наши посещения. Не бива да забравяме, че на около 2км надолу по реката е водохващането на НЕК ЕАД за ВЕЦ Девин, което напълно блокира миграцията на възрастни екземпляри от по-долното течение на река Въча, които няма как да достигнат до участъка под водохващането за ВЕЦ Гьоврен. Кумулативния ефект на двете водохващания никога не е оценяван, а въздействието върху приоритетни видове и местообитания е очевидно. Отбелязваме, че реката попада в местообитание на видът Salmo macedonicus, който е вид, докладван по директивата за местообитания и който поради пропуски в българското законодателство и политическата криза в страната, все още не е включен в Закона за биологичното разнообразие, въпреки подадени научни предложения за това.
Реката привидно е потенциално местообитание и на вида Barbus cyclolepis, който е включен в Приложениe №2 на ЗБР, чието състояние в зоната и конкретно в река Въча е критично, с оглед огромния хидроморфологичен натиск върху река Въча и нейните притоци, но за съжаление грешно не е оценявано.

Видимото състояние на реката след водохващането е значително по-лошо от това над водохващането. Водата е леко замътена, липсва седиментация, има отлагания на тиня, камъните са покрити с мъх. 

Координати на водохващането са: 41.654763,24.381266

С предишни наши наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия сайт, а скоро ще качим и от настоящето наблюдение: https://dams.reki.bg/0068-dam/0068-dam

Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Гьоврен, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица" BG0002113 - по директивата за опазване на птици.До РИОСВ-Смолян. Считаме, че в сигнала има достатъчно информация за увредени местообитания и негативно въздействие върху защитени зони и видове от мрежата Натура 2000, както и данни за извършено престъпление по чл. 278в от НК.

Освен това, пак подчертаваме, че ВЕЦ Буйновска и ВЕЦ Лесето функционират от 06.2021г. с изтекли разрешителни и без права за водовземане.

Сдружение "Балканка "    


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ