Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 27 януари 2022 г.

Становище на сдружение Балканка относно ЗИД на ЗООС

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че подкрепяме най-категорично
предложените промени в ЗООС!

След като се запознахме с предложените промени, а така също и със записа от
заседанието на КОСВ, изразяваме пълна подкрепа относно промяната, с
която се връща
двуинстанционно съдебно производство за националните обекти и тези от национално
значение при обжалване на индивидуалните административни актове, издавани от
компетентните органи по ЗООС.

МОТИВИ:
Обектите от национално значение винаги са характерни с техния огромен екологичен
отпечатък, просто защото самите обекти са огромни, почти винаги.
Следователно, рисковете, които те създават за всички компоненти на
околната среда
засягат както огромни територии, така и множество хора, чиито права за
достъп до чиста и
съхранена околна среда се гарантират и от националното
законодателство, и от Орхуската
конвенция, по която РБългария е страна!
От тази гледна точка, промените през 2017г., които въведоха едноинстанционно
производство за националните обекти, са необясними на фона на запазеното
двуинстанционно производство за малките обекти.
Затова тук ще споделим примери от нашата богата практика на съдебни
производства с цел спасяването на някоя река или язовир, или пък
източниците на питейно
битово водоснабдяване на населените места, предотвратяване кражбата на
баластра от
речните корита и пр., които са част от основните дейности на сдружение Балканка.

Така например, откъде накъде за един малък ВЕЦ някъде из страната, ще се прилага
двуинстанционно производство, а делото за един огромен нов язовир,
който не е бил
построен при социализма и има защо, ще се решава само на една
инстанция, бихте ли
пояснили?
Може би не знаете, а всъщност със сигурност знаете, че процедурите по ОВОС и
ОСВ в РБългария са най-фалшивите на света и, колкото по-голям е
обектът, толкова са по-
фалшиви докладите по ОВОС и ОСВ.
Тези процедури досега бяха символ на Корупцията по една единствена причина -
че инвеститорите плащат докладите! Затова в тях пише само това, за
което инвеститорът е
платил.
Може би не знаете, че когато станеше дума за огромен национален обект досега,
наблюдаван от джипа на държавното ръководство, тогава служителите в
компетентните
органи спираха да мислят, защото ако си изпълнеха служебните
задължения съвестно, на
другия ден щяха да ги уволнят!
Може би не знаете, че провежданите досега от инвеститорите обществени
обсъждания нямаха никакво значение! По-точно - колкото е по-голям
обектът, толкова по-
малко значението! Моля, посочете само едно решение по ЗООС за
национален обект, в
което пише, че докладите не са одобрени заради възражение на местните общности!
И може би не знаете, че всичко това даде основания на ГД Околна среда да
заведе дело срещу България в Европейския Съд - Точно Заради Ниското Качество На
Докладите по оценка на съвместимост с предмета и целите на Натура 2000 зоните.

Държавата ни очевидно има екологичен проблем с националните си обекти и
този проблем се задълбочи след въвеждането на едноинстанционното
производство!

Само два примера - кражбата на несортирана речна баластра и кал от коритото на
река Вит, които бяха вложени в насипа на магистрала Хемус, който за
нищо не става, и
задръстването с бентонит на водоснабдителна система Крушовица за Плевен при
преминаването на Турски поток през река Вит! И ако едното си беше жива
кражба, прикрита
от "компетентните" органи, то второто е било ясно като бял ден за
замесените Басейнова
Плевен и РИОСВ Плевен още при докладите по ОВОС, защото не може да допуснеш
надуване под налягане в карстов район с бентонит и да не знаеш какво
ще стане цели три
километра по-надолу с питейните кладенци. Само че, когато тогавашният министър
председател беше наредил, всичко живо спираше да мисли, както всички много добре
знаете...

Следователно, досега в ДОВОС и ДОСВ за обектите от национално значение се
допускаха нечувани нарушения на законодателството - национално и
европейско, които
достигаха степен на Пълна Измама! Ефектите от тези нарушения върху природата и
правата на гражданите за достъп до чиста околна среда са толкова
по-големи, колкото по-
голям е обектът. И ако за някой мижав обект органите можеше и да си изпълнят
задълженията, това никога не се е случвало досега за национален обект!

Сдружение Балканка беше първата и вероятно единствена досега жертва на
едноинстанционното производство за този вид обекти и точно заради това
подкрепяме
предложението за двуинстанционно производство. Става дума за
многогодишната ни война
срещу язовир Яденица, който е много по-глупав и от Цанков камък дори.
Колко е глупав
този язовир ще Ви занимаваме и през медиите, ако някой ден процедурите
за него тръгнат
отново.
Този язовир не е построен при СОЦ-а и затова има специална причина - огромният
сеизмичен риск, който създава, тъй като стената му ще се строи върху
прочутия Яденишки
разлом, широк 30 метра, което Е забранено от нормите за проектиране на сгради и
съоръжения в сеизмични райони у нас.
Наред със стотиците други нарушения на екологичното законодателство,
съдършжащи се в докладите по ОВОС и ОСВ, "експертите" бяха написали дори, че
разломът шял да бъде укрепен, моля Ви се!

И така, сдружение Балканка обжалва решението на министъра на ОСВ за одобряване
на докладите за Яденица пред тричленен състав на ВАС, като в хода на
делото представи
Становище на Института по Геофизика на БАН, възложено от МОСВ при процедурата по
реда на ЗООС, а не от нас. В становището БАН потвърждаваше, че "възраженията на
сдружение Балканка, базирани на сеизмичните характеристики на площадката Са
Основателни!"
Освен това цитирахме на съда членовете от Нормите за проектиране на сгради и
съоръжения в сеизмични райони, които забраняват строителство язовири
върху разломи...

И въпреки това загубихме делото пред тричленен състав на ВАС, който в
мотивите си
пишеше, че становището на БАН било "много кратко" и освен това се бяха
напънали да
цитират текстове от Нормите, в които става дума за реконструкция на съществуващи
сгради, а не за строителство на нови язовири...

В Сдружение Балканка притежаваме изключителна експертиза на тема сеизмични
рискове и сеизмична сигурност, и си представете сега как се
чувствахме, като гледаме
какви ни ги е написал съдът, но не можем по никакъв начин да
реагираме... Още повече че
нито инвеститорът - НЕК ЕАД, нито МОСВ не намериха нито един друг експерт по
сеизмична сигурност, който в хода на делото да твърди, че рискове
няма, поемайки лична
отговорност. Така загубихме делото в първоинстанционното производство.
Пред петчленен състав много лесно щяхме да спечелим, дори само с основанието, че
тричленен състав на ВАС няма необходимите специални познания, за да тълкува и
интерпретира нормите ни по земетръс, отхвърляйки становища дори на БАН.

Нищо фатално, разбира се, тъй като ние впоследствие информирахме както ГД
Околна среда на ЕК, така и ИНЕА, които щяха да съфинансират проекта, и
язовир Яденица
няма да се строи, тъй като му спряхме парите от ЕС, нищо че в ЕК бяха
излъгани от
държавата ни даже да го обявят за Проект от Значение за Общността.

Разказахме Ви този случай, за да докажем факта, че процедурите по ОВОС/ОСВ у
нас нищо не струват, както и че при едноинстанционно производство стават грешки,
случайни или не толкова, имайки предвид стотиците милиони, които
предстоеше да се
преразпределят. На петчленен състав на ВАС щяхме да имаме още един
шанс, още повече
че щяхме да представим още безброй становища от водещи експерти в
професионалната
общност, включително и от КИИП. Пък и на петчленен състав е много
по-трудно да се
влияе.

Ето защо подкрепяме промяната, която въвежда двуинстанционно производство в
съда за индивидуалните административни актове по реда на ЗООС за
национални обекти,
която е в интерес на гражданите. Ако не ни вярвате - питайте в селата
по поречието на
всички реки, през които преминаха магистрала Хемус или Турски поток
какво им се случи.

И в крайна сметка, ако цялостната система у нас за издаване на индивидуални
административни актове по реда на ЗООС и ЗБР работеше, включително и съдебните
производства - ние нямаше да имаме наказателна процедура и заведено дело в ЕС от
страна на ГД Околна среда на ЕК за точно обратното.

Надяваме се също така да отчетете, че България е член на ЕС и трябва да спазва
правилата и директивите на съюза. Като сте ограничили достъпа до правосъдие на
заинтересованите от опазването на околната среда страни, това не
означава, че те не
могат и няма да се възползват от правата си пред европейските
институции, след като са
ограничени или лишени от правосъдие у нас. Лошото е, че така много
често се стига до
излагането на държавата ни пред Европата за това, че не спазва
законодателството на
съюза. На никой от нас не му се иска това да става, но след като няма
друг шанс...

Не на последно място, Вие може би не знаете Как точно се обявяват национални
обекти и обекти от национално значение? Малък ВЕЦ на река Илийна с
мощност под един
мегават се обявява за национален обект от министерски съвет в услуга
на Рилска Света
обител... Малък ВЕЦ под един мегават - национален обект!!! Само че и
там една черна
котка им мина път и ЕБВР отказа фиансирането на този проект, понеже
нямаше нито един
ред от законодателството на ЕС, който да не е нарушен!
При предишното държавно управление щеше ли да има някой учуден, ако и мините
за злато, които налазиха цялата държава като хлебарки, бяха запонали
да ги обявяват за
национални обекти, моля?

В този смисъл, ограничаването на достъпа на заинтересованите страни до
качествено правосъдие Ви прави много лоша услуга. Разбира се, че на
петчленен състав на
ВАС е много по-трудно да се влияе, околкото на тричленен. В противен
случай не се
учудвайте, ако за националните Ви обекти бъде отказвано финансиране от всички
възможни агенции на ЕС или пък от европейските банки, защото тези
институции много
стриктно следят да не се нарушава законодателството на ЕС за
финансираните от тях
проекти.

А ако наистина искате да се ускорят процедурите, за да не се забавят
истински, а не
фалшиви национални обекти, моля, бъдете така любезни да търсите резерви в
законодателството за ускоряване на съдебните производства, и също така
моля, вземете
законодателни мерки за подобряване на качеството на докладите по ОВОС/ОСВ, като
забраните например докладите да се плащат от инвеститорите. Иначе
винаги едни и същи
"експерти" пишат всички възможни лъжи в тия доклади, за да заслужат
парите, които
взимат, и това ще дава непрекъснати поводи на природозащитните НПО да обжалват
незаконните решения по реда на ЗООС и ЗБР дори и на половин съдебна инстанция, а
после да търсят и други начини, за блокират инвестиционни предложения, които
недопустимо вредят на природата.

На последно място възразяваме остро срещу внушенията, изказани по време на
заседанието на КОСВ, че едва ли не всички НПО били обжалвали, водени
от техни частни
икономически интереси! Това е вярно само за определени и всеизвестни НПО, пряко
свързани само с икономическите интереси, които по един или друг начин
имат отношения с

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ