Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 15 ноември 2021 г.

Целеви Доклад на сдружение Балканка до президента и премиера на родината относно узаконяването на почти законите малки ВЕЦ-ове у нас

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, администрацията на иначе уважаваните от нас президент и премиер да приемат настоящия целеви доклад!

 

Преди самия доклад, във връзка с обявление на сайта на МОСВ и на Басейновите, което се открива например на следния линк:

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=2041

 

Моля,

от Басейновите дирекции да ни изпратите линкове към платформите, на които да може да вземем участие онлайн, тъй като не сме ваксинирани и няма да се ваксинираме.

Предвид изключително ниското качество на представените документи по Междинния Преглед на значимите проблеми при управлението на водите у нас за отделните РБУ,

които съдържат само общи приказки, без да е обозначен нито един сериозен проблем, считаме, че нашето участие в обществените обсъждания на ПУРБ ще Ви е много полезно. По отношение на самия Междинен преглед ще получите писмени становища в определения срок.

 

На второ място преди доклада,

поздравяваме екипа на МОСВ за поредния техен значим Успех, именно достигането на Наказателната процедура за нарушения по опазване на Натура 2000 зоните в съдебна фаза пред Европейския съд.

Странно защо обаче, в съобщението на сайта на самото МОСВ е пропуснат немаловажният Факт, че едно от нарушенията Е изключително ниското качество на Оценките на Степента на Въздействие у нас, за което сме имали удоволствието да уведомяваме Комисията безброй пъти досега, с десетки примери, както много добре знаете.

Безспорно №1 в тия Явни Измами Е ДОСВ за бъдещия в минало време язовир Яденица...

Впрочем, безкрайно ниското качество на докладите се дължи на факта, че инвеститорите плащат за тях и вътре свири само Музиката, за която са си платили.

 

И сега - към целевия доклад досежно узаконяването на ВЕЦ-овете.

 

При очаквания от всички нас Успех премина Пилотното дело в Административен Съд Смолян по протеста на Районната Прокуратура Смолян за обявяване на нищожност на разрешението за строеж на ВЕЦ Лесето на територията на областта.

Решението се открива в "справки по дела" стар сайт - дело №68 от 2021 на линк: https://smolyan-adms.justice.bg/

 

Ето Ви и кратък цитат:

"...Мотивиран от изложеното,Административен съд Г., в настоящия си състав,

Р Е Ш И :

"ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Разрешение за строеж № 11/20.07.1999 г.,издадено от гл.А. на О. Б.,област С., В ЧАСТТА,с която е разрешено строителство на част от водохващане – масивен яз,рибен проход и основен изпускател, по протест на прокурор от О. П. – С..

ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор от О. П. С. срещу ЧАСТТА от Разрешение за строеж № 11/20.07.1999 г.,с която се разрешава строителство на водовземно съоръжение като част от водохващането, както и в ЧАСТТА,с която се разрешава строителство на пясъкоуловител и тръбопровод.

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Разрешение за строеж №13 от 04.10.2017г. за строеж „Р.М. ВЕЦ „Л.", издадено от Г. А. на О. Б.".

Край на цитата

 

Тук бихме искали да заострим Вашето внимание върху факта, че е отхвърлен протестът само за части от съоръженията, които Не попадат в публична държавна собственост.

Специално за министър Комитова уточняваме, че това е първото дело по повод незаконните ВЕЦ-ове, тоест представителите на СПЕЕ я излъгаха на срещата ни в МРРБ, че те били спечелили вече пет дела.

Разбира се, решението ще бъде обжалвано пред ВАС, но, имайки предвид константната практика на ВАС /например при ВЕЦ Баба Цвета/,  там шансовете Неузаконимото да се доузакони са нищожни и даже не съществуват.


 

Освен това ние намираме, че в правовите държави възложителите могат да строят в Чужда Собственост Само Ако имат отстъпено Право на Строеж И

докато Го нямат,

никакви други разрешителни и решения по реда други закони

Не Могат Да Се Издават!

 

Тук имплицитно са включени и решенията на компетентните органи по реда на глава шеста от ЗООС, по ЗБР, а така също и всички възможни решения на компетентните органи по ЗВ - за издаване на нови или за изменения и/или продължаване на срока на действие на разрешителни за водовземане/ползване и т.н.

Така например, няма Как да се издават или да се удължават законосъобразно разрешителни по закона за водите за Строежи, които са незаконни според всички останали закони.

Последното уточняваме за да не би МС да вземе и да одобри предложените от иначе уважавания от нас министър Личев промени в Наредбата за ползването на повърхностните води...

 

Ако се стигне дотам, решение на МС или на който и да е министър да противоречи на Съдебната Практика на съдилищата у нас по тълкуването и прилагането на законодателството,

 

Вие, уважаеми, ще влезете в историята като Лицата, които са породили нечувана правна несигурност.

Разбира се, за всяко Ваше подобно решение ние ще имаме удоволствието да се срещнем в съда, чиито решения сте се опитали да заобиколите и игнорирате.

 

С други думи, ние понастоящем изпитваме колеблива неувереност досежно възможността проблемът на незаконните ВЕЦ-ове да бъде устойчиво решен с Решение или Наредба на МС, каквито уверения министър Комитова сподели с медиите.

Все пак, молим да ни уведомите навреме, ако сте се насочили в тази посока, за да вземем реципрочни мерки в случай на неизбежна необходимост.

 

От друга страна, длъжни сме да допуснем също така, че, предвид вече поети от Вас ангажименти, Вие може и да се пробвате да измените законите, което няма да учуди никого, най-малко нас.  

В този случай Ви уведомяваме, че ще трябва да промените най-малко ЗУТ, ЗООС, ЗБР, ЗВ и ЗЕ, а също така и член 17 от КРБ. Причината е, че във всеки един от изброените закони за възложители се възприемат Само лицата, които притежават права да инициират и осъществяват инвестиционното предложение или пък най-малко да могат да удостоверят по друг начин /какъвто засега няма/ съгласието на собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати от строителството и завиряването на задбаражните блата.

 

Във всеки случай, не можем да скрием, че очакваме с интерес бъдещото ни сътрудничество по тези и други въпроси с цел повишаване на общия ни административен капацитет.

 

Накрая уведомяваме замесените лица, че във връзка със сигнала ни до Районна Прокуратура Пловдив относно безкрайната кражба на речна баластра от коритото на Марица, маскирана от областни управители, РИОСВ и БДИБР като "почистване" на речното корито, и по-конкретно за "почистването" при вливането на Чая, след проверка на изнесените от нас факти и обстоятелства,

Районна прокуратура Пловдив е образувала пр.пр. № 13140/2021г. по описа на РП – Пловдив.

Надяваме се и тази прокурорска проверка да приключи също така успешно, както всички останали. А може би и БДИБР би могла да преосмисли положителното си становище за допустимост за тази конкретна кражба на баластра при вливането на Чая, но в никакъв случай не настояваме.

 

Молим, от приемните на президента, премиера, МРРБ и ДНСК да ни изпратите входящи номера, като отчетете настоящото Експозе като Допълнение към възражението ни срещу изменението на Наредбата за ползване на повърхностните води, предложено от министър Личев, който, за наше учудване, все още не е уволнен...

 

Молим и Басейновите Дирекции да ни изпратят линкове към общественото обсъждане на ПУРБ онлайн, както и датите на самите обсъждания.

 

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ