Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 12 октомври 2021 г.

Сдружение Балканка - Доклад за посетени водохващания за ВЕЦ - БДДР и БДЗБР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/мВЕЦ изградени в коритата на реките, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ, разположени на територията на БДДР и БДЗБР.


Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал)...

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР и БДУВ-ЗБР, както и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.


ВЕЦ Стърна - 19.09.2021 - на територията на БДДР - 19.09.2021г.

Координатите на водохващането са: 42.772027,24.892916 (https://goo.gl/maps/cZFU6odXnPPDx3uA7)

С направеното наблюдения може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0278-dam/2021-09-19

Посещението е по време на тежко маловодие. В реката се изпускат 22 l/s, протичащи през рибния проход и измерени с помощта на хидравлично витло. По думите на собственика, вецът не работи, но отнема около 10 l/s вода за технологични нужди. Нашите наблюдения потвърдиха, че към водовземния канал се отклонява неголямо количество вода. Оттокът в реката е по-нисък от определения в разрешителното минимално-допустим отток след водохващането и съоръжението не би трябвало да отнема никакви води.

Положителна промяна, за която поздравяваме собственика и БДДР е монтирането на самопочистваща се водовземна решетка тип „коанда", която наред с останалите технологични предимства не позвалява навлизането на риби във водовземния канал и в случай на високи води, благоприятства преноса на седименти.

Очевидно е, че спрямо посещението ни през 2014 г., водовземното съоръжение е надстроено, вероятно с цел монтирането на новата решетка. В резултат на надстрояването "рибният проход" е станал още по-пародиен. Обръщаме особено внимание на ИАРА и БДДР, че съществуващите бетонни стъпала не са рибен проход и не могат да изпълняват функциите на такъв. Не отговарят на изискванията на пъстървовите риби, въпреки, че те с най-големи възможности да преодоляват напречни миграционни бариери. Басейните са пълни с бетон и не са басейни, а стъпала. В горната част са много стръмни и къси. Входът е недостижим поради излетия бетон в речното корито. Скоростта на водата и турболенцията са твъде големи. Парапетът е твърде нисък, няма естествен субстрат по дъното. Преминаването на риба през рибния проход нагоре по течението е невъзможно. 

Случайното попадане на риби в него води до огромен риск за тяхното оцеляване!!!


ВЕЦ Ленища на р. Белица - на територията на БДЗБР23.09.2021:

Координатите на водохващането са: 41.962777,23.539999 (https://goo.gl/maps/aKN8zsTacuw1Q8KZ8)

С направеното наблюдения може да се запознаете от снимките, качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0429-dam/2021-09-23

Посещението е при маловодие. Към деривационния канал се отклоняват 82 l/s вода, докато през рибния проход текът 65 l/s. Целият отток за оводняване минава през рибния проход. По разрешително минимално допустимият отток в реката е 150 l/s, което означава, че ВЕЦът нарушава условията на разрешителното.

Съоръжението има няколко недостатъка, но въпреки това го считаме за чудесен пример за водовземно съоръжение, който намалява значително отрицателните въздействия и улеснява прилагането на смекчаващи мерки. Основното му предимство е малката му височина. Рибният проход не е перфектен, но е проходим за македонската пъстърва. Входът и изходът му са достъпни. С няколко неголеми реконструкции, водовземното съоръжението може да се превърне в еталон за щадящо реката водовземане от планински реки. Нужно е да се ограничи навлизането на риби в деривационния канал. 

Моля да извършите проверка, по възможност след преминаване на дъждовете. когато и да отидете обаче, някои от описаните нарушения ще бъдат ясно видими.

Моля от БДДР и от БДЗБР да ни изпратят входящи номера.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ