Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 27 ноември 2019 г.

Образувано е досъдебно производство за замърсяване на река Струма


       ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


       26 ноември 201    9     г.


       Образувано досъдебно производство за замърсяване на река Струма


      С постановление от 18.11.2019 г. на прокурор при Апелативна
прокуратура –София е образувано досъдебно производство по чл.   352,
ал.1 от НК   за замърсяване на яз. Пчелина и р. Струма.
      Прокуратурата е била сезирана с жалба от   Сдружение „Балканка"  , 
  съдържащ  а   данни за евентуално   увреждане на защитена зона „Земен",
   причинено от експлоатацията на ВЕЦ „Пчелина"  , собственост на   
„Пауър Туенти Туенти" ООД  .
      От извършената проверка по преписката се установява, че
  контролните органи -   РИОСВ-Перник   и   Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район"  , няколкократно са констатирали нарушения при
дейността на ВЕЦ-а:   несъобразяване на водовземането с регистрираното
ниво на язовира,
  преработени водни количества над допустимата норма, включително в
периода на маловодие и размножаване на рибната фауна, както и
неизпълнение задължението за монтиране техническо средство за аерация   
на водата. Дружеството е било санкционирано
с наложени
  глоби.
      Налице
  са данни за   лаборатор  ни   анализ  и  , извършен  и   от
Изпълнителна агенция
  по околна среда,   на взети през 2017 г. и 2018 г. проби от три
участъка на р. Струма, съгласно които пробите от района на ВЕЦ „Пчелина"
индикират химично замърсяване,
  дължащо се на водовземане от придънните слоеве на язовира и изпускането
на тези води в р  еката  .
      По преписката е
   приложен и доклад от   „Национален природонаучен музей" при БАН  , в
който     са отразени данни от хидрохимични измервания, свидетелстващи
за ниско съдържание на кислород и високи концентрации на биогенни
вещества, създаващи несъвместимост на условията за живот на
екосистемите. Поради липсата на водни екосистеми в участъка на р.Струма
под яз. Пчелина е формирано заключение, че всички риби от този участък
са били изтровени
  и отнесени от течението на реката.
      Тези данни са преценени като достатъчни по смисъла на
    чл. 211, ал. 1 от НПК  , поради което прокурор от АП-София е
образувал досъдебно производство, затова че   в периода 2017 г. – 2019
г., при експлоатацията на ВЕЦ „Пчелина", замърсил или допуснал
замърсяване на водни течения - участък от р. Струма, след яз. Пчелина,
чрез привнасяне на химически фактори от преработване на водни количества
от яз  овира  , и с това ги направил опасни за хора, животни или
растения  ,   или негодни за използването им за културно-битови,
здравни, земеделски и други стопански цели- престъпление по чл. 352,
ал.1 от НК.
      Дадени са указания за назначаването   на екологична и
физико-химическа експертиза  , като     с  лед пробовземане от три   
конкретно посочени   участъка
се   изготв  и    хидробиологичен анализ и
  дад   е   заключение дали има химично замърсяване, за неговия вид,
предполагаемия механизъм на допускането му  ,   екологичния ефект върху
условията за живот на водните екосистеми, както и наличието на настъпили
изменения в природните местообитания. Същата задача   следва да   бъде
поставена на вещите лица и относно констатираните замърсявания през 2017
г.
  и 2018 г.  , след изискване на лабораторните анализи от ИАОС.
      Като свидетели ще бъдат разпитани представители на контролните
органи, констатирали нарушенията, на дружеството – собственик на ВЕЦ
„Пчелина" и жалбоподателя.
Пресцентър – Апелативна прокуратура СофияНяма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ