Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 20 февруари 2018 г.

Доклад за нарушения, извършени от БДЗБР и БДИБР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, Ви обръщам внимание върху някои дейности на БДЗБР и БДИБР във връзка с издадени от тях становища за допустимост за ИП в техните райони на басейново управление /РБУ/ в нарушение на действащото законодателство:

 

Понеже нарушението на БДЗБР е за ИП в обхвата на РИОСВ Благоевград, изпращаме този доклад и до тях

 

И така, на 10.01.2018г. БДЗБР е издала становище за допустимост № П-01-230/10.01.2018г. относно нов ВЕЦ на река Градевска с възложител "Енерджи Инвест БГ" ООД. След подробно запознаване със становището, обръщаме внимание на БДЗБР и РИОСВ Благоевград относно следните важни проблеми и пропуски:

 

1. Съгласно чл.11 във връзка с § 1., алинея 1, т.27 и т.81 от ДР на ЗВ леглата на реките представляват публична държавна собственост. За да може да се изграждат съоръжения, каквито са водохващанията на ВЕЦ, в публична държавна собственост, каквото е леглото на река Градевска, е необходимо да се учреди възмездно право на строеж съгласно чл.62, ал.1 от ЗЕ. В противен случай инвеститорът няма никакви вещни права да строи каквото и да било в публичната държавна собственост - леглото на река Градевска. От тази гледна точка произтичат и следните допълнителни изисквания:

 

1.1. Съгласно чл.60, ал.3, т.4 от ЗВ, за откриване на процедура по издаване на каквото и да било разрешително инвеститорът трябва да представи в БДЗБР  документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията, когато съоръженията не са изградени. Тоест е необходим писмен документ, удостоверяващ съгласието на собственика в лицето на представляващия държавата орган по закона за държавната собственост.

 

1.2. Съгласно § 1., т.20 от ДР на ЗООС, "Възложител на инвестиционно предложение" е физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

 

След искане за достъп до информация по реда на ЗДОИ, от администрацията на Министерски съвет получихме отговор, че след 2010г. има само три ВЕЦ на територията на РБългария, които имат учредено право на строеж на водвземни съоръжения в леглата на реките и това са изградените и действащи МВЕЦ Кадиево и МВЕЦ Царевец, и непостроената все още МВЕЦ Тевани 1.

 

Следователно новият ВЕЦ на река Градевска с възложител "Енерджи Инвест БГ" ООД няма учредено право на строеж в коритото на реката и няма права да инициира процедурите по преценка необходимостта от ОВОС или по ОВОС. Допълнителният извод, който се налага е, че БДЗБР е издала разрешително за водовземане № 41140201/07.06.2013г. в тежко нарушение на законодателството поради липсата на съгласие на собственика на публичната държавна собственост - коритото на реката. Решението на БДЗБР може да бъде атакувано за нищожност пред административния съд по всяко време.

Уведомяваме БДЗБР, РИОСВ Благоевград и МОСВ, че сме подали сигнал до Главна прокуратура по тези въпроси и в момента тече разследване на множеството нарушения на органите на МОСВ от същия характер. Ето защо се надяваме, да не нарушите закона още веднъж, особено след като сте предупредени.

 

2. Що се отнася до самото становище за допустимост, обръщаме внимание на БДЗБР, че река Градевска попада в списъка на реките с целогодишна забрана за риболов от заповед № РД 09-98/26.02.2016г. на министъра на земеделието и храните, поради възникнала необходимост от опазване на биологичното разнообразие. Заповедта е съгласувана от министъра на ОСВ, следователно необходимостта е доказана по надлежния ред. И излиза, че според БДЗБР един нов ВЕЦ "би оказал незначително негативно въздействие", а любителският риболов ще окаже значително въздействие според собствения на БДЗБР министър, който е съгласувал забраната за риболов. Ето защо намираме отказа на БДЗБР да включи реките от целогодишната забрана като зони за защита на водите за опазване на стопански ценните видове риби, като брутално нарушение на чл.119а, ал.1, т.4 от ЗВ, който задължава БД да определят такива зони, каквито само в ПУРБ на ЗБР няма определени

 

2.1. В т.10 от становището на БДЗБР е упоменат само един ВЕЦ на река Градевска, а именно ВЕЦ Градево с титуляр Бийстън Енерджи. Съгласно нашите данни, на същата река има още следните бъдещи ВЕЦ:

-          МВЕЦ Баба Цвета с кота водохващане 938 м. /на р.Еловица - Градевска/ и 935 м. /на р.Стружка/ - в строеж в настоящия момент. Котата на сградата е 856 метра.

-          МВЕЦ Марево с кота водохващане 850 м.

-          МВЕЦ Еленков чарк с кота водохващане 650 м.

-          И сега БДЗБР разрешава още един ВЕЦ, с кота водохващане 440 м.

 

Между другото припомняме на БДЗБР, че сградата с турбините на тук дискутирания ВЕЦ е на кота 395 метра, а водохващането на съществуващия ВЕЦ Градево е на кота 383 метра. А това просто значи, че новият ВЕЦ и съществуващият ще са каскадно свързани, което е забранено от чл.118ж, ал.1, т.1 от ЗВ, доколкото нито за единия, нито за другия се допуска изключение по чл.156е от ЗВ.

И тук се сещаме да припомним на МОСВ едно нещо, което се нарича Кумулативен Ефект! Той е описан в § 1., т.75 от ДР на ЗООС. Намираме, че БДЗБР е извършила грубо нарушение, като е определила, че новият ВЕЦ "би оказал незначително негативно въздействие", без да е разгледано въздействието му в съвкупност със съществуващия и с бъдещите ВЕЦ на река Градевска. В момента МВЕЦ Марево е в процедура на етап преценяване, а горе под Предела се строи още един МВЕЦ Баба Цвета с две водохващания.

И всеки нов ВЕЦ ще оказва незначително въздействие, докато реката не изчезне напълно, а тя беше с поставена цел опазване на биоразнообразието според министъра на ОСВ.

 

На основата на гореизложеното считаме, че БДЗБР е извършила грубо нарушение на законодателството, като не е включила в становището за допустимост всички действащи и бъдещи ВЕЦ на река Градевска и по този начин въвежда в заблуда компетентния орган по ОВОС относно общия кумулативен ефект. Настояваме Инспекторатът на МОСВ да извърши проверка по случая и да се вземат необходимите мерки за спазване на законодателството от Басейновите Дирекции. Пет ВЕЦ-а един след друг, на една и съща хипер малка река и нямало да има въздействие. Изглежда и в ЗБР текат неунищожими от никакво въздействие /включително от ядрен взрив/ реки, така както и в ИБР!

 

Що се отнася до самата БДИБР, те също отново са нарушили законодателството в становище за допустимост за водовземане от река Карабаалица за противопожарни нужди за ПАВЕЦ Чаира при определянето на минималния допустим отток. Като са определили оттока само като 10% от средномногогодишния, БДЗБР са нарушили определението на този отток от ПЗР на ЗВ и не са спазени мерките от ПУРБ2016-2021 на ИБР относно оттока. Становището е с № ПУ-01-107/08.09.2017г. Можете да го намерите в прикачен файл към този доклад.

Също така обръщаме внимание на БДИБР, че имат неизброими становища за допустимост за изземване на наносни отложения от реките в техния регион. По този начин те са нарушили чл.118ж, ал.2 от ЗВ, защото случаите на изземване не попадат в хипотезата на чл.140, ал.3, т.6 във връзка с  чл.140, ал.6 от ЗВ, а са си 100% инвестиционни предложения за добив на инертни материали от речните легла.

 

Допускаме, че цялото министерство се занимава само с проблема как да унищожи Пирин и по тази причина не забелязва как се нарушават законите от Басейновите Дирекции, но все пак поне някакъв малък контрол е крайно препоръчителен. Така например, дирекция ДУВ също би могла да проверява решенията на БД, така както го правим и ние.

При всички положения обещаваме случаят с река Градевска да влезе в следващата ни жалба до ГД Околна среда на ЕК, като пример как се отчитат кумулативните ефекти у нас за реки, при които е доказана нуждата от опазване на биоразнообразието, нищо че не попадат в защитени зони!

 

Накрая на този доклад, във връзка с апела на министър Димов за всеобщо смирение, смирено молим Басейновите дирекции и МОСВ да започнат да спазват законодателството най-после, а не непрекъснато да го нарушават.

Само тогава ще можем и ние спокойно да се смирим.

 

Надяваме се по този доклад компетентните органи и висшестоящия орган да ни уведомят за предприетите мерки навреме, а също така да ни уведомят и за мерките срещу закононарушенията на БДИБР за река Манастирска от предходния наш доклад.

Подчертаваме отново - инвеститорът на новия ВЕЦ на Градевска няма никакви права да строи каквото и да било в речното корито и да инициира процедури по ЗООС и по ЗВ!

Благодарим за разбирането и съдействието
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ