Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 20 февруари 2018 г.

Многоцелеви информационен доклад от Сдружение Балканка

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, Ви информирам за следните новини:

На първо място обелязваме, че загубихме делото във ВАС за язовир Яденица, както много добре знаете. Независимо от решението на ВАС, не вярваме да си вярвате, че не сте извършили нарушения на законите, затова изразяваме разочарование, че предявихте претенции за Вашите разноски в съда.

Знаете много добре с какво се занимаваме и тази година ще направим по-малко акции заради Вас, поради липса на средства.

Все пак, във връзка с Яденица не можем да не отбележим следния въпрос - с какви очи карате всички собственици на ВЕЦ да правят рибни проходи, след като не можете да накарате НЕК?

За злополучния язовир предстои да плащаме удоволствията на НЕК заедно с Вас, което е слаба утеха за нас. Във всеки случай, на базата на изключителното ниво на експертиза на сдружението относно сеизмичните рискове, когато се построи поредното безумие на НЕК от типа Цанков камък, Ви съветваме да избягвате пътя Белово-Юндола по дефилето на поредната река, която убивате. Причината е, че авария в стената на язовира може да настъпи по всяко време, заради разместване в Яденишкия разлом.
Запомнили сме всички замесени лица от Ваша страна и ще ги припомним на цялото общество, ако някой ден стане белята.
Разбира се, всичко това не означава, че сме се отказали от борбата. Просто ще я пренесем на европейско ниво, включително и финансово, а възможностите ни там също много добре ги знаете.

На второ място Ви уведомяваме, че МРРБ е пуснало за обществено обсъждане един амбициозен документ, наречен Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск наРБългария

Молим, да обърнете внимание на министър Нанков, че в документа въобще на фигурират язовирите. А те са един от най-сериозните източници на риск за населените места при земетресение, както е например при язовир Яденица.
Ето защо настояваме да окажете натиск на МРРБ да бъдат включени и язовирите, нищо че Вие сте били отговаряли само за водата според Вас самите, но не и за сигурността на стената. Според МРРБ обаче, те не отговаряли за язовирите също, а сте отговаряли Вие и Агенцията по метрология? Според нас обаче Вие отговаряте и за риска от наводнения, който кореспондира пряко със сеизмичната сигурност на язовирите.
Най-хубавото е, че тази методика ще трябва да отхвърли язовир Яденица, след като е готов.

Нещо повече - съществуват множество други съоръжения - опасни производства, хвостохранилища и др., които също представляват огромен риск при авария от земетресения, включително и като ефекти върху околната среда, най-важен елемент от която са хората. В този смисъл намираме Вашата неуверена дистанцираност от методиката като неоснователна.
Молим също така, да обърнете внимание на МРРБ относно някои неточности в терминологията на документа, когато става дума за речни системи, водни обекти и пр. неща, с които авторите очевидно не са наясно.
Допълнителни подробности можете да научите от следното предаване по телевизия ВiT, в което участваме заедно с проф.Светослав Симеонов - директор на ИГГГ-БАН, тоест от хората, които уверено ни подкрепиха за риска от Язовир Яденица и чието становище Вие отхвърлихте от висотата на собствената си експертиза за същия риск:

На трето място Ви обръщаме внимание за пореден път, че водовземането за производство на изкуствен сняг и за водни пързалки на територията на НП Пирин го допускате в тежко нарушение на ЗЗТ. Припомняме на БДЗБР и че в разрешителните за водовземане от водните обекти за каскадата Санданска Бистрица сте допуснали груба грешка, като сте определили минимално водно количество между 6/шест/ и 7/седем/ процента от средномногогодишното водно количество, без да отчитате минималното средномесечно въобще. А поне половината водохващания на каскадата са на територията на НП Пирин...

На последно място в този доклад, като благодарим на БДДР за това, че са отхвърлили като недопустимо ИП за водни колела на Черна Места с цел производство на електроенергия, ги уведомяваме, че пак са допуснали нарушение на ПУРБ 2016-2021 на ДР в становището си за допустимост на ИП с цел изземвамен и добив на динамични наносни отложения от река Огоста. Становището е в следния линк:

На стр.4 от него самата БДДР е написала, че:
Поради характера на предвидените дейности, реализирането на ИП ще окаже хидроморфологичен натиск върху водния обект ...

И в таблицата с мерките на стр.6 е описана мярка с код HY_7 и наименование:
Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките

Действието за изпълнение на мярката е:
4. Забрана за нови инвестиционни намерения, свързани с изграждането на хидротехнически съоръжения и изземване на наносни отложения с изключение на съоръженията за защита на населението от наводнения.

Ето защо обръщаме внимание на БДДР, че ИП е недопустимо спрямо мерките в ПУРБ и молим да си оправят становището за допустимост.

Накрая поздравяваме цялото ведомство за това, че с действията Ви по ликвидирането на Пирин ни създадохте прекалено много работа, но съвсем скоро ще се върнем към основната ни дейност да си взаимодействаме заедно по темата за опазване на реките.

Надяваме се вече да сте решили проблемите в Бързия и Душанци. За тях ще проверим в най-скоро време, като обръщаме внимание на проверката в Душанци - водата трябва да излиза пречистена от ПСОВ, а не замърсена да се изхвърля преди станцията в реката. Иначе ще направим много лошо впечатление на чуждестранните телевизии в края на месеца с безсмислено изхарчените европейски и наши пари, от които положението е станало много по-лошо, отколкото е било. Знаем, че ще ни отговорите, че реката под ПСОВ Душанци е чиста по химични показатели, само че в нея вече няма следа от живот, тоест от каквито и да било БЕК, поради бездействие от Ваша страна. Все пак, първият ни сигнал за ПСОВ Душанци Ви го изпратихме преди точно две години...

И пак молим, БДИБР да си организират сайта така, че становищата за допустимост да са достъпни навреме така, както на останалите БД. Както сами виждат, грешки винаги са възможни, а ние винаги сме готови за помощ. Просто ни дайте възможност.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ