Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 2 април 2014 г.

VEC Caparevo

Изграждане на хидрокомплекс „Обидим” на река Места, състоящ се от три броя МВЕЦ, в землищата на с. Гостун и с. Обидим, община Банско”, с възложител „Обидим” ООД


Процедури по АПК
Процедура АПК
26 November 2010
Р Е Ш Е Н И Е
№ 313/18.11. 2010 г.
Производството е по реда на чл. 81-чл. 98 от Административно-процесуалния кодекс
(АПК).
Образувано  е  по  жалба,  подадена  от  Савина  Кирилова  Иванова  от  гр.  София,  ул.
„Цанко Церковски” № 67, вх. „В”, ет. 2, ап. 3, заведена в РИОСВ – Благоевград с вх.
№ 2595/20.09.2010  г.  и  в  МОСВ  с  вх.  № 05-08-5996/28.09.2010  г.  С  жалбата  се
оспорват следните решения на директора на РИОСВ – Благоевград:
1.  Решение  № БД-48-ПР/02.09.2010  г.  за  преценяване  на  необходимостта  от
извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  (ОВОС)  на
инвестиционно  предложение:  „Изграждане  на  хидрокомплекс  „Обидим”  на  река
Места, състоящ се от три броя МВЕЦ, в землищата на с. Гостун и с. Обидим, община
Банско”, с възложител „Обидим” ООД, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34;
2.  Решение  № 33-ОС/31.08.2010  г.  за  преценяване  на  вероятната  степен  на
отрицателно  въздействие  на  инвестиционно  предложение:  „Изграждане  на  МВЕЦ
„Цапарево” с водохващане на река Цапаревска, десен приток на река Струма върху
защитена зона BG00000366 „Кресна – Илинденци”, в землищата на с. Цапарево и с.
Гореме, община Струмяни, с възложител ЕТ „Георги Гоцев” – гр. Благоевград, кв.
„Струмско”, ул. „Броди” № 36А, ет. 5, ап. 13.
С жалбата се иска отмяната на горепосочените решения на директора на РИОСВ –
Благоевград като недопустими съгласно чл. 118ж, ал. 4 от Закона за водите.
Двете  решения  на  директора  на  РИОСВ  – Благоевград  са  обявени  на  интернет
страницата  на  РИОСВ  – Благоевград  на  07.09.2010  г.,  а  жалбата  е  заведена  в
инспекцията  на  20.09.2010  г.,  т.е.  спазен  е  визираният  в  чл.  84,  ал.  1  от  АПК  14-
дневен срок за оспорването им.
При преглед на съдържанието на жалбата се установява, че същата е съобразена с
изискванията на чл. 85 и 86 от АПК, но жалбата не отговаря на разпоредбите на чл.
83,  ал.  1  от  АПК  и  на  чл. 99,  ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – т.е.
жалбата  не  е  подадена  от  заинтересовано  лице  по  смисъла  на  закона.
Жалбоподателката Савина Кирилова Иванова от гр. София не е доказала правния си
интерес  от  оспорването  на  горепосочените  административни  актове.  По
административните  преписки  няма  данни  да  са  засегнати  пряко  нейни  права  и
законни интереси от оспорваните решения на директора на РИОСВ – Благоевград.
Правният интерес е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки и се
основава на прякото и непосредствено въздействие на оспорваните административни
актове  в  правната  сфера  на  съответния  правен  субект.  Липсата  на  правен  интерес
налага извода за недопустимост на търсената защита по административен ред пред
по-горестоящия  административен  орган.  Това  е  основание  за  оставяне  на  жалбата
без разглеждане, на основание чл. 88, ал. 1, т. 3 от АПК.
I.  По  отношение  Решение  № БД-48-ПР/02.09.2010  г.  за  преценяване  на
необходимостта  от  извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда
(ОВОС) на инвестиционно предложение: „Изграждане на хидрокомплекс „Обидим”
на река Места, състоящ се от три броя МВЕЦ, в землищата на с. Гостун и с. Обидим,
община  Банско”,  същото  няма  характер  на  индивидуален  административен  акт  по
смисъла  на  чл.  21,  ал.  1  от  АПК,  тъй  като  то  представлява  междинен
административен акт,  част от производството по чл. 93 и следващите от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС). Тъй като решението е в смисъл да се извърши
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение, то
няма характер на завършващ, краен акт на процедурата по ОВОС. Само по себе си то
не  поражда  права  или  задължения  и  не  засяга  непосредствено  права  или  законни
интереси  на  граждани  и  организации.  Разпоредбата  на  чл.  93,  ал.  5  от  ЗООС  не
предвижда  изрична  възможност  за  оспорване  на  акта,  с  който  е  преценено  да  се
извърши ОВОС. Защитата на правата на заинтересованите лица е регламентирана с
нормата  на  чл.  99,  ал.  6  от  ЗООС,  която  предоставя  възможност  да  се  обжалва
крайното  решение  по  ОВОС  по  реда  на  АПК.  В  този  смисъл  решението  да  се
извърши  ОВОС  за  определено  инвестиционно  предложение  се  отнася  към
категорията на волеизявленията, визирани в чл. 21, ал. 5 от АПК, които са част от
производствата  по  издаване  и  изпълнение  на  индивидуални  административни
актове.така  че  липсата  на  годен  за  обжалване  индивидуален  административен  акт
обосновава липсата на правен интерес от самостоятелното му обжалване.
Следва да се има предвид и обстоятелството, че към административната преписка е
приложено влязло в законна сила на 29.07.2010 г. Определение № 354/14.07.2010 г.
на Административен съд – Благоевград постановено по адм. дело № 365/2010 г., с
което е отменено решението на директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване
на  процедурата  по  преценяване  необходимостта  от  ОВОС  на  инвестиционното
предложение  и  преписката  е  върната  на  административния  орган  за  решаване  на
искането по същество.
Обстоятелството, че инвестиционното предложение „Изграждане на хидрокомплекс
„Обидим” на река Места, състоящ се от три броя МВЕЦ, в землищата на с. Гостун и
с. Обидим, община Банско попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5
от Закона за водите, а именно: защитена зона BG0001021 река Места и в Плана за
управление  на  речния  басейн  (ПУРБ)  на  Западнобеломорски  район  (ЗБР)  за
басейново управление, в раздел VII – Програма от мерки (обща част) – Приложение
VII.21 е записана забрана за изграждане на нови МВЕЦ следва да бъде съобразена в
процедурата  по  ОВОС.  При  провеждане  на  процедурата  по  ОВОС  следва  да  бъде
взето  предвид  становището  на  Басейнова  дирекция  „Западнобеломорски  район  –
Благоевград, че на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 и чл. 118ж, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона
за  водите  инвестиционното  предложение  е  несъвместимо  с  ПУРБ  на  ЗБР  и  е
недопустимо за реализиране.
II.  По  отношение  Решение  № 33-ОС/31.08.2010  г.  за  преценяване  на  вероятната
степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение: „Изграждане на
МВЕЦ „Цапарево” с водохващане на река Цапаревска, десен приток на река Струма
върху  защитена  зона  BG00000366  „Кресна  – Илинденци”,  в  землищата  на  с.
Цапарево  и  с.  Гореме,  община  Струмяни  същото  няма  характер  на  индивидуален
административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК, тъй като то представлява
междинен  административен  акт,  част  от  производството  по  чл.  31  от  Закона  за
биологичното  разнообразие  (ЗБР).  Тъй  като  решението  е  в  смисъл  да  се  извърши
оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитена
зона  BG0000366  „Кресна  – Илинденци”,  което  се  очаква  да  окаже  значително
отрицателно  въздействие  върху нея,  то няма  характер  на завършващ,  краен акт  на
процедурата.  Оспорваното  решение  на  директора  на  РИОСВ  – Благоевград  е
издадено  по  чл.  31,  ал.  10  от  ЗБР,  като  в  чл.  31,  ал.  11  от  същия  закон  изрично  е
посочено, че оценката по ал. 10 завършва с решение на директора на РИОСВ, с което
се  съгласува  или  не  инвестиционното предложение,  като  се  излагат  и  мотивите  за
това. В случая намират приложение изложените по-горе доводи в т. I.
При постановяване на решението си по чл. 31, ал. 11 ат ЗБР директорът на РИОСВ –
Благоевград следва да съобрази обстоятелството, че инвестиционното предложение
попада  в  зона  за  защита  на  водите  по  чл.  119а,  ал.  1,  т.  5  от  Закона  за  водите,  а
именно защитена зона „Кресна – Илинденци” с код BG0000366, за която в Плана за
управление  на  речния  басейн  на  Западно-беломорски  район  за  басейново
управление , в раздел VII - Програма от мерки (обща част) – Приложение VII.21 е
записана забрана за изграждане на нови МВЕЦ. При провеждане на процедурата по
оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение следва да бъде
взето  предвид  становището  на  Басейнова  дирекция  „Западнобеломорски  район  –
Благоевград, че на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 и чл. 118ж, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона
за  водите  инвестиционното  предложение  е  несъвместимо  с  ПУРБ  на  ЗБР  и  е
недопустимо  за  реализиране.  Следва  да  се  вземе  предвид  и  разширението  на
защитена  зона  „Кресна  – Илинденци”  BG0000366  с  новия  участък  от  река
Цапаревска  над  с.  Микрево,  прието  на  проведено  на  22.10.2010  г.  заседание  на
Националния съвет по биологично разнообразие към министъра на околната среда и
водите.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 83, ал. 1 и
чл. 21, ал. 5 от АПК,
Р Е Ш И Х:
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Савина Кирилова Иванова от
гр. София, ул. „Цанко Церковски” № 67, вх. „В”, ет. 2, ап. 3, заведена в МОСВ с вх.
№ 05-08-5996/28.09.2010  г.  против  следните  решения  на  директора  на  РИОСВ  –
Благоевград:
1.  Решение  № БД-48-ПР/02.09.2010  г.  за  преценяване  на  необходимостта  от
извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  (ОВОС)  на
инвестиционно  предложение:  „Изграждане  на  хидрокомплекс  „Обидим”  на  река
Места, състоящ се от три броя МВЕЦ, в землищата на с. Гостун и с. Обидим, община
Банско”, с възложител „Обидим” ООД, гр. София;
2.  Решение  № 33-ОС/31.08.2010  г.  за  преценяване  на  вероятната  степен  на
отрицателно  въздействие  на  инвестиционно  предложение:  „Изграждане  на  МВЕЦ
„Цапарево” с водохващане на река Цапаревска, десен приток на река Струма върху
защитена зона BG00000366 „Кресна – Илинденци”, в землищата на с. Цапарево и с.
Гореме, община Струмяни, с възложител ЕТ „Георги Гоцев” – гр. Благоевград.
ПРЕКРАТЯВАМ  образуваното  административно  производство  поради  липсата  на
правен  интерес  за  жалбоподателката  от  оспорване  на  горепосочените
административни актове и поради обстоятелството, че последните нямат характер на
годни за оспорване крайни административни актове, подлежащи на контрол пред по-
горестоящия административен орган.
УКАЗВАМ  на  директора  на  РИОСВ  – Благоевград  при  постановяване  на
окончателните решения да се съобрази с указанията, дадени в настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на оспорване от заинтересованите страни, в 7-дневен
срок от съобщаването му, с частна жалба пред Върховния административен съд по
реда на АПК.
М И Н И С Т Ъ Р:
/НОНА КАРАДЖОВА/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ