Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 30 септември 2013 г.

КЗК прекрати покупка на хидрографски кораб за проучване на Дунав

Комисията за защита на конкуренцията прекрати обществена поръчка за закупуване на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания, обявена от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", съобщиха от антимонополния орган в понеделник.

 

По жалба на "Корабостроителница Русе" е установено, че оценителната комисия не се е придържала към законовите изискванията за подписване на предоставените от кандидатите документи. При преглед на представените от възложителя копия на техническите предложения на участниците КЗК установи, че вместо да бъдат подписани всички страници, съответните лица са положили подпис само върху първата страница на техническото предложение. В плик № 2 на участниците се съдържат още множество на брой приложения – предложение за срок за изпълнение на поръчката, информация за произход и качество на материалите, времеви график, декларация за техническо оборудване, гаранционен срок, предложение за гаранционни условия и сервиз, каталози, сертификати и др., на които са подписани също само първите страници.

 

Съгласно приложимата нормативна разпоредба, комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика. Най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3, след което помощният орган на възложителя предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

 

След извършване на тези действия, в присъствието на горепосочените лица, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него, след което комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. На следващо място на това публично заседание помощният орган отваря плик № 1, като оповестява документите, които той съдържа,

 

КЗК приема, че комисията на възложителя е опорочила провеждането на процедурата по начин, по който установеният порок не може да бъде поправен, без да бъдат променени условията, при които е открита обществената поръчка, поради което връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата в съответствие с изискванията на закона.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ