Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 18 март 2024 г.

Натравяне на р.Черна - РС Олимпик 2002, Олимпик 2002- Смолян и РС Искър-София

Уважаеми представители на местни и национални медии,

Ние, от сдружение „Олимпик 2002" – Смолян, сме притеснени от решение
на Районен съд – Смолян, с което е отменена санкцията на „ВиК" –
Смолян, наложена в следствие измирането на голямо количество риба в
река Черна през нощта на 20 август 2023.

Наказателното постановление, издадено от Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район", е отменено от съда, заради техническа
грешка в датата.

В същото време съдът приема за безспорно, че е допуснато системно
замърсяване на река Черна вследствие на заустване на отпадъчни води от
колектора в реката, без „ВиК" – Смолян да има разрешително за това.

Нерегламентираното заустване на непречистени битово-отпадъчни води от
градския събирателен колектор е станало под полигона, преди тунела на
Главна пътна комуникация. Съдът приема като достоверни резултатите от
взетите проби, които безспорно показват превишение на нормите -
замърсяване тип R3.

Превишени норми има по всички показатели - pH, електропроодимост, БПК,
азот - нитратен и нитритен, общ азот, ортофосфати, общ фосфор, като
някои от стойностите са в пъти от 6 до 20 пъти над нормите.

Ние от сдружение „Олимпик 2002" – Смолян намираме за парадоксално, че
в решението на съда ясно е посочено че ВиК е извършил нарушението
същевременно обаче недоумение буди факта, че въпреки всичко това
съдебният състав отменя Наказателното постановление заради, цитираме
„допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на
наказателното постановление, които са довели до незаконосъобразност на
атакуваното постановление и са абсолютно основание за отмяна на
наказателното постановление".

Сдружението застава зад позицията, че в случая става дума за
техническа грешка, като това може да бъде установено от съда например
с разпит на свидетели, кога е връчено наказателното постановление, а
това не е направено и с отмяната на санкцията, и то за безспорно
нарушение, се отваря възможността за повтаряне на трагедията от
20.08.2023г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ