Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 6 юни 2022 г.

Възражение от сдружение Балканка до МОСВ, РИОСВ Плевен и БДИБР досежно "чистенето" на острови по реките Вит и Чернелка

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните, контрола, охраната и опазването на Защитените Територии и защитените Натура 2000 зони най-вече от местното население и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Уведомяваме директора на РИОСВ Плевен, че възразяваме най-категорично срещу ИП за "почистване" на наносни острови по река Вит в района на с.Крушоввица и по река Чернелка в района на с.Търнене.

 

Основанията ни се базират на факта, че след като се запознахме с процесните ИП, а също така и със становищата за допустимост на директора на БДДР досежно същите ИП, за разлика от директора на БДДР ние намираме становищата за допустимост и самите ИП за недопустими.

 

Като поздравяваме директора на БДДР за това, че е спазил закона и ПУРБ, и е обявил изземването на самите острови за недопустимо, обръщаме внимание, че и Сечта на растителността по островите на Вит, а така също и "почистването", тоест Сечта на дървета и храсти в крайбрежните заливаеми ивици на Чернелка, също са недопустими спрямо действащия все още и явно завинаги ПУРН 2016-2021 на ДР.

 

МОТИВИ:

 

1. По отношение на становището за "почистването" на островите по река Вит.  

Цитат от стр.2:

Предвидените в ИП дейности включват: цялостно почистване (чрез Изсичане и Изкореняване на Саморасла Дървесна и Храстовидна растителност) на Наносните Острови...

 

Цитат от стр.7 - мярка от ЕО на ПУРН:

Изпълнението на мерки за... почистване на речни участъци и дерета за осигуряване на преминаване на висока вълна да се осъществява Само в коритата на реките,

...Без Да Се Засягат крайречната и Естествената Островна Растителност

 

И само още един Цитат от стр.7:

...Реализирането на ИП "почистване на островни образувания в участък от река Вит в землището на с.Крушовица... " Е Допустимо Спрямо ПУРН...

 

Еми не е вярно, че това ИП е допустимо спрямо ПУРН, бе, уважаеми!

 

Специално за комисията от езиковеди на БДДР, която набързо сега ще бъде съставена, уточняваме, че в българския език да изичаш и изкореняваш означава, че ще засягаш растителността, както и че Самораслата дървесна растителност върху островите означава, че тя е Естествена!

 

Следователно, процесното ИП, което предвижда изсичане и изкореняване на саморасла дървесна растителност на наносните острови е недопустимо спрямо ПУРН, защото така се засяга естествената островна растителност, което е забранено от ЕО на ПУРН. Толкова е просто!

 

 

 

2. По отношение на становището за "почистването" на островите по река Чернелка.  

Цитати от стр.2:

Дейността включва почистване на дървета и храсти...

..........................

Проектът предвижда дейностите по почистване на наносните отложения и растителност да се извършва само в коритото на реката и крайбрежните заливаеми ивици

 

Цитат от стр.7 - мярка от ЕО на ПУРН:

Изпълнението на мерки за... почистване на речни участъци и дерета за осигуряване на преминаване на висока вълна да се осъществява Само в коритата на реките, без да се засягат крайречната и естествената островна растителност...

 

И само още един Цитат от стр.7:

Заключение: ИП е допустимо спрямо мерките, заложени в ПУРН 2016-2021 на ДР.

 

Еми не е вярно, че и това ИП е допустимо спрямо ПУРН, бе, уважаеми!

 

Дейностите по "почистването" в рамките на това ИП са разрешени Само в коритото на реката, но не и в крайбрежните заливаеми ивици, и толкоз!

 

И така, налице са два случая на "почистване" на речни корита, при които изземването на наносни отложения е забранено, както правилно е посочил директорът на БДДР, а сечта на дървета по островите на Вит и почистването на растителност в крайбрежните заливаеми ивици на Чернелка  също са забранени от ЕО на ПУРН.

 

На практика почти всички дейности в рамките на двете ИП са забранени от ЕО на ПУРН, освен почистването на растителност, прораснала в коритата на реките, както и на опасно наклонени дървета по бреговете, каквито не са налице и в двата участъка на двете реки.

 

Ето защо ние намираме също така, че директорът на БДДР е нарушил чл.12 от Наредбата за ОС, тъй като е обявил за допустими дейности, които не са допустими, от една страна.

 

От друга страна, ако в едно ИП има дейности, които са недопустими, това определя цялото ИП като недопустимо и следователно то трябва да се преработи така, че да не нарушава ПУРН и да се внесе отново за становище за допустимост!

 

Съгласно ал.6 на чл.12 от Наредбата за ОВОС:

(6) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Директорът на съответната басейнова дирекция в срок до 7 дни от получаване на искането по ал. 5 изпраща становище до съответния компетентен орган относно допустимостта на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение спрямо режимите по ЗВ и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

 

Някъде да виждате, че директорът на БДДР може да обявява части от дадено ИП за допустими, а други части за недопустими, моля?  

 

И така, очевидно е, че дейностите в рамките и на двете ИП трябва да се преработят така, че да не нарушават ЕО на ПУРН, и тогава да се внесат отново за становище на БДДР.

 

От друга страна, понеже наистина река Вит е поизкопала левия бряг над моста на пътя Крушовица - Петърница, вместо някой да копае каквото и да било от дъното на реката и така да създаде условия за още по-голяма беля, предлагаме на компетентните органи да обмислят едно евентуално брегоукрепване преди моста, което да се извърши по начин, допустим спрямо ПУРБ и ПУРН. Има такива начини, ама няма да Ви ги казваме, защото не сме сигурни, че ще се вслушате, пък и ни е интересно дали и Вие ще успеете да ги откриете.

 

Така или иначе, ако не се вслушате, винаги е налице и възможността да се срещнем отново в съда и да Ви осъдим за нарушение на законите, както това направихме с БДДР за едно друго "почистване" на Янтра под Търново, където десният бряг на реката беше размазан с благословията на директора, че и с предварително изпълнение даже!  

 

Моля, от МОСВ, РИОСВ Плевен и от БДДР да ни изпратят входящ номер!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

С непресъхващо уважение,

Сдружение Балканка, гр.София


Virus-free. www.avast.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ