Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 15 юни 2013 г.

Министерски съвет разреши на фирма да добива пясък в защитена зона

Жителите на Поповяне организират подписка срещу концесията

Правителството даде на частна фирма 160 дка в защитена зона за изграждане на пясъчна кариера.

С концесия, гласувана от Министерския съвет на 23 май т.г. в полза на "Рок трейдинг" ООД, се преотстъпва терен в землището на самоковското с. Поповяне. Той е част от защитената зона "Палакария", отредена за опазване на изключително редки птици.

Половината от земята, гласувана да е открит рудник в продължение на 35 г. за добив на пясъци, съставлява частни имоти. Решението на МС е взето, без собствениците им да подозират за това и в нарушение на два текста от Закона за концесиите и разпоредби в законите за опазване на околната среда и биологичното разнообразие. 

Жителите на селото узнават за правителственото решение дни след публикуването му в "Държавен вестник" и организират подписка срещу концесията, в която се включват и хора от съседните села Ковачевци, Ярлово и Алино.

"Министрите не само се съгласяват някой да се разпорежда със земите ни, което е противоконституционно, но и искат да съсипят един екологичен и плодороден район", сигнализираха в "24 часа" от инициативния комитет.

Село Поповяне се намира на 30 км от околовръстния път на София. Разположено е върху най-високото поле на Балканския полуостров - 980 м над морското равнище, през което минава река Палакария. Обграждат го четири планини - Витоша, Верила, Рила и Плана. Атмосферните условия, ландшафтът и чистата природа правят мястото предпочитано от едни от най-редките птици у нас. От години из ливадите там гнездят изчезващи видове като земеродно рибарче, планински кеклик, ливаден дърдавец, горска чучулига и др.

"Имаме си и две двойки черни щъркели, а през зимата идват и чапли", хвалят се жителите на Поповяне. Наскоро от БАН изследвали броя на бухалите и прилепите в района. В самото село има 43 гнезда на белия щъркел, което според жителите му е национален рекорд. Те твърдят още, че земята им ражда най-вкусните и качествени картофи у нас.

"Само преди година Бойко Борисов учеше народа как да оцелява в кризата. Препоръча да не се оплакваме от високите цени, а да започнем сами да си произвеждаме картофи, както правело неговото семейство. Сега с лека ръка кабинетът му иска да съсипе
земеделието в района ни", коментира младият пенсионер Стоян Тимев. 

Полето, насред което е разрешен добивът на строителни материали, няма нито една педя пустееща земя. Хората обединили имотите си в кооперация, която успешно произвежда картофи и жито вече 5 г. 

В кооперация "Лустра" членуват над 700 семейства. Тя е единствената в Самоковската община, която се занимава с този вид земеделие и обработва над 6000 дка земя, потвърди кметът на общината Владимир Георгиев. 

"Направихме сериозни инвестиции, като изградихме капково напояване. Построихме модерна сграда с поточна линия за опаковане и специални хладилни помещения за съхранение на продукцията", каза шефът на кооперацията Славчо Червенков.
Наскоро земеделците монтирали между посевите специални уреди, които измерват влагата и състава на почвата. Информацията се предава чрез сателитна връзка в Кеймбридж. Процесът е част от изискванията на британската фирма, с която кооперацията има договор за износ на специални сортове картофи.

При дълбоки изкопи за добив на пясък или на въглища ще се смъкне хоризонтът на водата, което за нашата категория земя ще бъде фатално. Хиляди декари ще останат да пустеят, земята няма да задържа дори водата от дъждове, заяви Червенков.
Даденият за кариера терен на север граничи с житните насаждения, на запад с картофени култури, а на изток и юг с ливади, увери се екипът ни.

Хората стриктно спазват разпоредбата в защитената зона и не косят ливадите до 1 юли, когато трябва да се е излюпило и последното пиленце от 15-те застрашени вида.
80 дка от предоставената на концесия земя е общинска и през 70-те години на миналия век се ползва като пясъчна кариера. Добивът трае едва няколко години, защото според местните пясъкът е примесен с глина и е некачествен. 

През годините различни фирми правят опити да вземат мястото на концесия. Министерствата на икономиката и екологията често пращат питания до кмета на селото Константин Беров, а той връща отрицателни становища за проучване и изграждане на кариери в района. Въпреки това през 2009 г. известният бизнесмен Христо Ковачки успява да се сдобие с разрешение за проучване за добив на лигнитни въглища. Тогава жителите на Поповяне и селата наоколо заплашват с гражданско неподчинение. Дали заради протеста, или заради смяната на правителството през лятото на същата година проектът на Ковачки пропада. 

Три години по-късно предложението до МС за концесията в полза на девинската фирма "Рок трейдинг" е направено от министерството на икономиката (позицията на министерството - на 2-а стр. вляво). Министър Делян Добрев в качеството си на зам.-министър през октомври м.г. иска становище от кмета на община Самоков по откриване на тръжна процедура.

"Площта засяга и частни земеделски земи. Населението е категорично против добив на строителни материали в землището. Този район попада в Защитена зона В60000617 - река Палакария, от екологична мрежа Натура 2000, включена в международната база данни, и нарушението й подлежи на международна санкция", пише в становището си до Добрев кметът на Самоков Владимир Георгиев. В документа се сочи още, че в района се развива изключително земеделско производство. Освен това се намира между вилната зона Ярема и комплекса с минерална вода Белчин баня, което го прави "притегателна сила за селски и екологичен туризъм".

Въпреки мнението на местната власт правителството решава, че фирмата ще оперира в находището. "За срока на концесията дружеството ще инвестира 132 500 лв. в добив на пясъци за пътни настилки, а очакваните постъпления от концесионните плащания ще надхвърлят 802 хил. лв.", пише в официалното съобщение на страницата на Министерския съвет. "Изградихме сондажен кладенец за вододайна зона на километър над старата кариер.а Получихме всички необходими разрешения. В момента довършваме проекта за изграждане на помпената станция", обясни кметът на Поповяне Константин Беров. Селото от години е на воден режим, тъй като старият каптажен кладенец пресъхва. Започнат ли изкопни работи близо до новата вододайна зона, водата ще избяга оттам, страхуват се хората.

Жителите на Поповяне се увеличават с всяка година. Все повече пенсионери оставят апартаментите в София и се връщат към бащините си къщи."Тъкмо се прибрахме с жената, а като направят полето пустиня и пуснат камазите по улиците, ще ни изгонят отново", казва Васил Клисуркин. Неговият син си купил къща в селото с намерение и той да заживее там.

45-годишният Александър Догазанов пък зарязал монтьорската професия в града, за да направи база за конен туризъм. Той има 6 жребци, с които организира планински преходи из Плана и Верила. 

Никола Керефейн, който 12 г. е жител на Поповяне, всяка събота приготвя кора яйца и мляко за безработния си син. Керефейн е един от собствениците, върху чийто имот правителството разрешило кариерата. "Не се е родил поповянец, който ще си продаде земята, за да я превърнат в пустош", казва мъжът.

Хората са убедени, че няма да допуснат изграждане на пясъчна кариера в чистото си и плодородно поле. До седмици ще стане ясно дали правителството ще подпише договор с фирмата за гласуваната вече концесия. 

Законът:

"Не се предоставя концесия при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон" , гласи чл. 12 на Закона за концесиите.
"На концесия по реда на този закон се предоставят обектите от обществен интерес:
1. обекти, обявени за изключителна държавна собственост;
2. обекти, имоти или части от имоти - публична държавна или публична общинска собственост;
3. обекти, имоти или части от имоти - частна държавна или частна общинска собственост;
4. имоти или части от имоти - собственост на публичноправна организация", е записано в чл. 13 от закона.
В границата на защитената зона "Палакария" се забранява:
"Разкриването на нови и разширяването площта на съществуващи кариери, рудници и мини с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие", пише на страницата на министерството на екологията, с което е обявена територията за защитена.

Без концесия, ако не се изпълнят всички изиквания 

Концесията на находище "Поповяне" няма да се осъществи, ако не бъдат изпълнени всички законови изисквания, обясниха от икономическото министерство. Преговорите за подписване на концесионен договор продължавали. 

"В министерството е налична информация относно собствеността на имотите, покриващи концесионната площ. Тя е предоставена както от кмета на община Поповяне по време на съгласувателната процедура, така и от кандидат-концесионера чрез приложената към заявлението за предоставяне на концесия правна обосновка", отговориха от министерството на въпрос дали са информирани, че половината от терена е частен.

Според правната обосновка, предоставена от фирмата, имотите са общинска и частна собственост, половината от които са необработваеми. Кметът на община Самоков обаче е посочил, че концесията попада в частни земи, в които се развива земеделско производство.

От министерството обясниха, че според Закона за подземните богатства регистрирането на откритие на подземни богатства не променя собствеността, предназначението и ползването на недвижимия имот на повърхността на земята. Ето защо условие за осъществяване на концесията е избраната компания да е придобила съответни права (чрез закупуване или учредяване на вещно право на ползване) върху земята и да е променила предназначението й, както и да има одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план. 
"

В случай че горните изисквания не бъдат изпълнени, включително ако не бъде постигнато споразумение между концесионера и титулярите на права на земята в предоставената концесионна площ, концесията няма да може да бъде осъществена", обясниха от ведомството.

По време на съгласуването на концесията от екоминистерството са уведомили, че заявената концесионна площ не попада в границите на защитени територии, но е в защитена зона "Палакария", определена за опазване на дивите птици. Ето защо добивът от находището можел да се реализира само след процедура по оценка за съвместимост на добива с опазването на защитените зони. Едно от условията за концесията, залегнали и в решението на кабинета, било да има влязло в сила решение по ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда). 

Засегнатите жители на селото, както и местната власт можели да се защитят, като изразят становища и мнения при обществените обсъждания на процедурите по ОВОС, по оценка за съвместимост на добива с опазването на защитените зони, както и по одобряване на общите и подробните устройствени планове.

От министерството обясниха още, че дружеството е избрано за концесионер пряко като титуляр на удостоверение за търговско откритие на находището, получено след извършени дейности по търсене и проучване. 

Заявлението за концесията е подадено още през август 2007 г. в министерството на регионалното развитие, към което бяха концесиите на строителни материали.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ